Results of【course19】

Fukaura Tourist Information Lake Juniko(Juniko Station)

ADDRESS:33-1,Shimo-hamamatsu,Matsugami,Fukaura, Nishitsugaru-Gun, Aomori 038-2206

TEL:+81-1-7378-2118

Souvenir Shop KYORORO

ADDRESS:1-56, Matsukamiyama,Matsukami,,Fukaura, Nishitsugaru-Gun, Aomori,Japan 038-2753

TEL:+81-1-7377-3311

URL:http://www.shirakami-jyuniko.jp/kyororo/kyororo.html