Results of【course20】

Fukaura Tourist Information Lake Juniko(Juniko Station)

ADDRESS:33-1,Shimo-hamamatsu,Matsugami,Fukaura, Nishitsugaru-Gun, Aomori 038-2206

TEL:+81-1-7378-2118

Ikayaki Fukujuso

ADDRESS:68-19, Omagoshi Kakei,Fukaura, Nishitsugaru-Gun, Aomori 038-2208

TEL:+81-1-7378-2118

Hachimori Isaribi Onsen HATAHATA Museum

ADDRESS:51, Hachimori Goshonodai,Happo, Yamamoto-Gun, Akita,Japan 018-2617

TEL:+81-1-8577-2770

URL:http://www.hatahatakan.jp