Results of【imabetsu-town】

Seikan Tunnel Entrance Park

ADDRESS:Kurosaki,Hamana,Imabetsu, Higashitsugaru-Gun, Aomori,Japan 030-1501

TEL:+81-1-7435-2001(Imabetsu town hall)

URL:http://www.town.imabetsu.lg.jp/sightseeing/tourist/tonneru.html

Takanosaki Campsite(Parking Space)

ADDRESS:1-70, Horozuki Murashimo,Imabetsu,Higashitsugaru-Gun, Aomori,Japan 030-1513

TEL:+81-1-7435-2001(Imabetsu-town hall)

URL:http://www.town.imabetsu.lg.jp/sightseeing/tourist/takanosaki.html